Recent Posts

Post Categories

Zirkus an der Politik ronderëm den Atom 
Gebongt. D’Aussoen vum Premier Luc Frieden a vum Ëmweltminister Serge Wilmes iwwer déi lëtzebuerger Atomstrategie koumen zum falschen Ament an...
Frank Bertemes: Rettet das Saatgut! 
„Die Rettung der Menschheit besteht gerade darin, dass alle alles angeht.“ —  Alexander Solschenizyn Wenige Dinge sind so kostbar und...
Atmosphäresch Virkrichszäit 
Mir liewe momentan e bësselchen an der Ambiance vun “1938”. Deemools wosst den informéierte Mënsch ganz genee, datt eppes Gréisseres...
Thierry Simonelli: Luxemburgs Front gegen den Rechtspopulismus 
                                       ...

Blog Post

Innepolitik

Zousätzleche Casier ass villäicht net geheim, dofir aver net onbedéngt méi legal 

Zousätzleche Casier ass villäicht net geheim, dofir aver net onbedéngt méi legal
Image parsucco de Pixabay

Mäin Artikel an der Halschecht vu Mount Abrëll hat iwwerraschenderweis net fir besonnesch vill Opreegung gesuercht. Réischt wéi de Maître Vogel sech där Saach ugeholl hat an d’CSV mat enger ausféierlecher question parlementaire koum, huet d’Ëffentlechkeet sech fir de Sujet interesséiert. An der Tëschenzäit hu sech och schonn eng Partie Leit bei mir gemelt. Do héiert a liést een esou muenches, zum Beispill zousätzlech Explikatiounen, wat d’Gesetz vun 1992 betrëfft. Am Artikel 2 geet Rieds vun enger “Recherche”, dann “documentaire” a schliisslech “archive”. Gewëssen Donneeën landen no enger Zäit ‘x’ an deem Archiv. Dat bedeit konkret: wann elo Leit nofroen, wat iwwert si am fichier dra steet, kënnen déi Informatiounen schonn an deem archiv gelannt sinn; si ginn also näischt dofunner gewuer. D’Police behällt aver den Zougrëff doropper. Et misst een also, wann een seng Demande areecht, misst een spezifiéieren, datt och ënner “Archive” nogepréift gëtt!! Vum Gesetz hir gesinn wär et éischter dëse volet Archive, dee kéint illegal sinn, well d’Police dës Donnéeën, wann se net méi ‘gebraucht’ ginn, net muss zerstéieren! http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1992/10/02/n1/jo

En attendant bleiwt d’CSV op dësem Plang aktive an Gilles Roth a Laurent Mosar kommen mat enger weider question parlementaire:

Luxembourg, le 10 juin 2019

Monsieur Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés

 

 

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Premier Ministre et Ministre d’Etat, à Messieurs les Ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure concernant la rédaction de rapports ou d’avis par la police grand-ducale sur base de fichiers ou de banques de données propres à la police.

Dans sa réponse à une question parlementaire de l’Honorable député Laurent Mosar sur l’existence d’un casier judiciaire secret ou d’une banque de données contenant des informations similaires à celles pouvant être contenues dans un casier judiciaire du 17 avril 2019 (document 0640) , le gouvernement a infirmé e.a. l’existence même d’un tel casier ou d’une telle banque de données.

Or, d’après les explications d’un policier à la retraite véhiculées sur les réseaux sociaux ,  non seulement de tels fichiers propres à la police existeraient, mais la police grand-ducale s’en servirait dans le cadre de rapports ou d’avis qu’elle rédigerait. Il semblerait ainsi que la police se soit basée et continue de se baser sur des fichiers propres, qui auraient un caractère illégal , afin de dresser des rapports ou autres avis notamment dans le cadre de recours en grâce ou encore d’enquêtes diligentées par les autorités communales au vu de l’établissement d’un certificat de moralité.

Dans ce contexte nous aimerions poser à Monsieur le Premier Ministre et Ministre d’Etat, ainsi qu à Messieurs les Ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure les questions suivantes :

  • Le gouvernement confirme-t-il l’existence de pratiques telles que décrites ci-dessus, à savoir la rédaction d’avis ou de rapports en ayant recours à des informations contenues dans des fichiers ou des banques de données propres à la police?
  • Dans l’affirmative, quelle est la base légale de ces rapports ou avis ?
  • Pour quelles affaires ou dans quel domaine ces rapports ou avis sont-ils rédigés ?
  • Ces pratiques sont-elles conformes aux principes de la protection de données personnelles ? Dans la négative, pour quelles raisons ces rapports ou avis continuent-ils à être rédigés?
  • Les personnes concernées par les enquêtes sont-elles au courant de l’existence et du contenu de ces rapports ou avis ? Peuvent-elles faire valoir leur point de vue quant aux éventuelles observations contenues dans les rapports ou avis ?

 

 

Nous  vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération parfaite.

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Roth                                                                          Laurent Mosar

Député                                                                                   Député

 

 

Related posts

Verloossen eng Äntwert

Required fields are marked *